VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (VUL SK) gavo ES finansinę paramą pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-10-V „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“.


Projekto pavadinimas:
Sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, profesinės kompetencijos ugdymas.

Sutrumpintas pavadinimas:
Kardiologijos mokymo projektas

Trukmė:
2009 05 04 - 2014 01 31

Paramos lėšos:
13,103,202.00 Lt

Numatomi projekto rodikliai:
Pasinaudojus ES teikiamomis finansinėmis galimybėmis, ne mažiau kaip 1000-čiui sveikatos priežiūros specialistų išduoti 5276 kvalifikacijos pakėlimą liudijančius pažymėjimus.

Projekto principai:
Projekte vykdomos priemonės ir veiksmai nepažeidžia lyčių lygių galimybių ir nediskriminavimo principų. Projekto tikslinės grupės sudarytos atsižvelgiant į esamą širdies ir kraujagyslių ligų specialistų vyrų/moterų santykį, amžių, jų profesines kompetencijas ir poreikius. Projekto tikslinės grupės daugumą sudaro Lietuvos gydymo įstaigose dirbančios moterys, tad jų įgytos šiuolaikinės žinios bei įgūdžiai užtikrins sėkmingą moterų įsitvirtinimą darbo rinkoje. Įgytos kompetencijos sudarys moterims lygiavertes sąlygas siekiant profesinės karjeros, skatins jų dalyvavimą mokslinėje ir pedagoginėje veiklose. Tikslinės grupės nariai grupuojami ar siunčiami individualioms stažuotėms atsižvelgiant į jų profesinius poreikius, o ne skirstomi pagal lytį, rasę, etninę kilmę, religiją ar tikėjimą, amžių, negalią ar seksualinę orientaciją.